Personuppgiftspolicy

Definition personuppgift: En personuppgift är en uppgift som, direkt eller indirekt, identifierar en individ, som till exempel namn, foto, telefonnummer, adress och mejl. Föreningen Saltå By följer gällande lagstiftning och all personuppgiftshantering sker utifrån EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida, www.imy.se,

Personuppgiftsansvarig är Föreningen Saltå by, Saltå 17, 15391 JÄRNA, Stockholms län. Ytterst dataskyddsombud är hos oss verksamhetsamhetsansvarig Ida Löfström. För frågor eller mer info kring denna policy kontakta info@saltaby.se.

Behandling av dina personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar hos oss rör den som är eller har varit anställd, eller den som är eller har varit brukare av våra tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, möjlighet att kontakta dig, för säker identifikation, uppfylla dina eller våra rättsliga förpliktelser, ge möjlighet att fullgöra alla våra tjänster inom boende, skola, daglig verksamhet eller fritidsaktiviteter. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke.

Lagring och delning av dina personuppgifter
För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till endast relevanta anställda som behöver den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthållandet av integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Dina rättigheter
Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan meddela oss om du på något sätt vill få insyn i, eller begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dem, eller radera dem, med vissa förbehåll.

Datalagring
Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer lagstadgade gallringsrutiner. Uppgiften behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Denna policy kan komma att uppdateras efter hand. För frågor, kontakta info@saltaby.se.

Kontakt
  • Skolmiljö som visar ett skrivbord med elevens studiematerial på gymnasiesärskola. Bok med texten "Kulturhistoria".