Information gällande Coronavirus

Uppdatering 5 maj 2020

En ny månad har börjat! Flera elever som var sjuka har tillfrisknat. Några medarbetare är fortfarande sjuka. Stämningen på Saltå är fortsatt god även om det är lite ansträngt med bemanningen i några boendeenheter.

Vi räknar med att det dröjer ännu några veckor innan vi är igenom första vågen av pandemin. Vi har fungerande bra rutiner för provtagning av boende/elever och medarbetare, vilket gör att vi känner oss trygga trots situationen.

Denna uppdatering på hemsidan kommer gradvis att upphöra i takt med att situationen klarnar på Saltå. Vi återkommer dock med en avrundning om några veckor.

Uppdatering 27 april 2020

I enlighet med Skolverket och Region Stockholm ställningstagande kommer vi på Saltåskolan att ställa in årets traditionella skolavslutning. Vi kommer självklart att uppmärksamma avgångseleverna men inte på samma sätt som tidigare år. Vi arbetar just nu med frågan om återkommer med mer detaljerat information längre fram.

Uppdatering 20 april 2020

Undervisningen startade igen förra veckan, tisdagen efter påsk. Skoldagen är anpassad efter rådande läget och undervisningen startar direkt i klassrummen vid niotiden och avslutas 15.00 på eftermiddagar. Några anhöriga har valt att behålla sina ungdomar hemma men de flesta är i skolan. Det är fortfarande viktigt att tänka på att vid minsta symptom ska skolelever stanna hemma. Ju mindre smittspridning vi får på Saltå, desto bättre för alla runt omkring.

I ungdomsboende fick vi förra vecka vårt första konstaterade fall av Covid-19. Eftersom vi på Saltå har upprättat rutiner för hur vi ska hantera smittade personer, är våra medarbetare väl införstådda i hur dessa rutiner ska följas.

I daglig verksamhet har vi anpassat arbetet efter risken för smittspridning. Vissa arbetstagare, framförallt de som hör till någon riskgrupp, har valt att stanna hemma. Andra har fått en mer anpassad arbetssituation. Arbetet på Saltå har lagts upp på så sätt att maximal social distansering kan uppnås.

Sammantaget är stämningen på Saltå fortfarande mycket god och alla medarbetare gör sitt yttersta för att arbetet ska fortlöpa så bra som möjligt med hänsyn till denna extraordinära situation.

Uppdatering 6 april 2020

SKOLAN

Styrelsen för Saltå By stängde tillfälligt skolan från den 16 mars vilket beskrivits på hemsidan och i tidigare utskick samt meddelats av mentorer direkt till elever och vårdnadshavare. De lärare som varit friska har arbetat med distansundervisning och andra pedagogiska insatser. Såväl morgon som eftermiddag har lärarna samlats för planering och uppföljning av insatser och resultat.

Den 14 april öppnar Saltåskolan igen. Med anledning av coronaviruset följer skolan Folkhälsomyndighetens råd att undvika folksamlingar och ställer in morgon- och kvällssamlingar. Skoldagarna startar därför upp direkt i klassrummen och eleverna följer sina grundscheman men efter nya tiderna 09.00-15.00, onsdagar 09.00-12.45. Viss undervisning kan komma att förläggas utomhus.

Lärarna har med anledning av samhällsläget planerat för skärpta rutiner i skolan kring bland annat handhygien och tagit till sig övriga av Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ Alla elever och medarbetare med symtom uppmanas att stanna hemma.

Ett förbehåll: Riktlinjer från regeringen som skulle innebära att gymnasiesärskolor stängs innebär att även Saltåskolan kommer att stänga. Vänligen läs därför gärna uppdateringarna på Saltå Bys hemsida.

Välkomna tillbaka den 14 april alla friska elever och medarbetare!

ÖVRIG VERKSAMHET

Arbetet för att minimera smittspridningen inom Saltå By fortsätter. Det innebär att de olika boendeenheterna, daglig verksamhet samt fritidsverksamheten försöker hållas isär så mycket som det går. Måltiderna intas inte i den gemensamma matsalen utan på de olika enheterna. Från och med den 14 april blir det endast skolans dagelever som kommer att få äta i matsalen, där vi kommer att uppmana alla att sprida ut sig i lokalen.

Uppdatering 24 mars 2020

Arbetet för att minimera smittspridningen på Saltå By fortsätter. Krisgruppen träffas dagligen för att inventera läget och dra riktlinjer.

Skolan kommer att fortsätta bedriva distansundervisning vecka 14, därefter är det påsklov vecka 15. Vi följer utvecklingen och återkommer i god tid om hur vi gör efter påsklovet.

Fritidsverksamheten öppnar igen imorgon, onsdag 25 mars, och håller öppet från 13.00 till 17.00. För att minimera smittrisken kommer vi att hämta eleverna med våra egna bilar.

Några boendeelever har valt att vara hemma, men de flesta är kvar på Saltå. Inget sjukdomsfall är ännu rapporterad bland eleverna eller de vuxna som bor eller arbetar inom våra verksamheter. De två medarbetare som vi tidigare rapporterad om (där vi misstänker coronasmittan) är på bättringsvägen och kommer snart att återgå till arbete.

Daglig verksamhet fortsätter dialogen med boendeenheterna och det görs individuella bedömningar om det är lämpligt att arbeta, eller om det är lämpligare att stanna i boendet.

Serveringen i matsalen har upphört på obestämd tid. Sedan igår, tisdagen 23 mars, började köket laga mat för avhämtning för alla enheter/medarbetare.

Stämningen på Saltå är fortsatt mycket god, alla hjälps åt och står beredda i fall att pandemin skulle träffa oss.

Uppdatering 18 mars 2020

Från och med måndagen den 16 mars är Saltåskolan stängd och har övergått till distansundervisning. Tisdagen den 17 mars beslutade regeringen, på Folkhälsomyndighetens rekommendation, att Sveriges gymnasieskolor ska övergå till att bedriva distansundervisning. I och med detta kommer Saltåskolan att förbli stängt så länge som regeringens beslut gäller – och inte enbart vecka 12 och 13, som vi ursprungligen meddelade.

Stämningen på Saltå är mycket god. Medarbetarna i boende, skola och daglig verksamhet hjälps åt att ta hand om de boende och arbetstagare som är kvar. De nämnda två medarbetare, som vi misstänker har insjuknat i coronasmittan är fortfarande sjuka. Ytterligare några medarbetare är sjukskrivna men det är naturligtvis omöjligt att veta vad som förorsakar deras sjukskriving. I dagsläget uppvisar inga boendeungdomar eller vuxna inom verksamheten på Saltå några symptom. Utan att misstänka coronasmitta i varje enskilt fall har vi bett alla medarbetare som känner sig förkylda att stanna hemma. Vi har dock regelbunden kontakt med de frånvarande medarbetarna. När det gäller att återgå till arbetet följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendation, som säger att man ska vara symptomfri i minst två dagar innan man kan komma tillbaka till arbetet.

Vi har skickat brev till föräldrar och anhöriga, där vi meddelat att de ungdomar som vill och har möjlighet får gärna vara hemma. Väljer man att åka hem önskar vi att man stannar där tills situationen är mer stabil. För att begränsa smittspridning önskar vi ha så lite rörlighet som möjligt av individer till och från verksamheten. Detta gäller förstås inte bara boendeelever utan alla som har med Saltå att göra. Olika utbildningsinsatser som brukar äga rum på Saltå har upphört och vi försöker allmänt att begränsa våra kontakter så mycket som möjligt.

Igår och idag har våra konsultläkare haft informationsträffar med våra medarbetare, där det gavs möjlighet att ställa frågor.

Det var allt för idag. Vi återkommer så fort vi har något att meddela.


Uppdatering 16 mars 2020

Den 10 mars 2020 höjde Folkhälsomyndigheten risknivån för samhällsspridning till högsta möjliga. Fokus är inte längre att spåra smittade, utan att minimera smittspridning och ta hand om de smittade.

Den 12 mars 2020 beslutade Saltå att stänga skolan. Den övergripande anledningen till beslutet är Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller att minska risken för smittspridning. Saltåskolan är förutom en skola även elevboende för cirka hälften av våra för närvarande 40 elever. På området finns dessutom lokaler för daglig verksamhet, en mindre gruppbostad samt flera medarbetarbostäder. Saltå är som namnet upplyser om, en liten by med cirka 150 personer som dagligen umgås och träffar varandra. Till saken hör även att vi har flera personer som hör till riskgrupper.

I skrivande stund är vi någorlunda säkra på att åtminstone två av våra medarbetare insjuknat i Coronasmittan men har troligtvis inte arbetat med symptom. Frånsett detta är den allmänna samhällssituationen sådan att vi troligtvis kommer att stå inför att flera av våra elever och medarbetare kommer att smittas.

Vi behöver därför rusta oss på bästa sätt för att möta denna för oss nya situation och begränsa smittorisken så mycket som möjligt. I och med att Folkhälsomyndigheten deklarerat att man inte längre kommer att testa personer som inte hör till riskgrupper eller visar allvarliga symptom, kommer vi i händelse av smitta på Saltås område själva behöva ta hand om våra boendeelever men även de vuxna i våra gruppbostäder.

Med hjälp av våra läkarkonsulter, utbildas våra medarbetare så att de känner sig trygga med att ta hand om sjuka elever. Vidare sammansvetsar vi medarbetargrupperna i skola och boende så att rörligheten mellan enheterna optimeras. Detta är särskilt viktigt om/när smittan får fäste i samhället, med många sjukskrivningar som följd.

Ett annat område är mathållningen. Vi omorganiserar för närvarande matlagningen i matsalen så att lunchen istället distribueras till alla Saltås enheter (elevhem, skola, DV). Allt kräver tid men vi ser inga större problem med att lyckas med detta.

En problematisk källa till samhällspridning av smitta är kollektivtrafik samt taxiresor. Många av våra dagelever reser till Saltå med färdtjänst, bussar eller liknande. För att reducera smittspridning uppmanas vårdnadshavare att undersöka alternativa färdmöjligheter för sina barn.

När det gäller bortfall av skolundervisning planerar lärarna för närvarande alternativa undervisningsmetoder.

Som flera experter har påpekat befinner vi oss förmodligen bara i början av en större epidemi. Målet för oss är att förbereda oss att möta denna. Vi kommer att göra regelbundna uppdateringar på hemsidan (dock inte varje dag). Det bästa sättet att hålla sig informerad är alltså att regelbundet besöka vår hemsida.


12 mars 2020: Till vårdnadshavare och gode män för ungdomar och arbetstagare på Saltå By 

På Saltå By har vi noggrant följt alla uppdateringar gällande Coronavirusets framfart. Nu har WHO bestämt att smittspridningen ska betraktas som en pandemi. I Sverige har Smittskyddsmyndigheten uttalat att det är mycket hög risk för samhällsspridning och att det är av största vikt att försöka minimera alla kontakter där smitta kan spridas. Regeringarna i Danmark och Norge har beslutat att stänga skolor och universitet nästa vecka.

På grund av ovanstående har vi nu beslutat att stänga skolan och fritids på Saltå By under två veckor från och med måndag 16 mars. När det gäller den dagliga verksamheten förs diskussioner med respektive boende om lämplig åtgärd för att minimera smittrisken.

Detta beslut kan komma att förlängas.  Uppdateringar sker fortlöpande på: www.saltaby.se


Folkhälsomyndigheten:

Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se


Riktlinjer på Saltå By:

För att undvika smitta:

  • God handhygien med tvål och vatten samt handsprit är viktigt
  • Undvik folksamlingar, kommunala färdmedel, stora event, konserter, biografer, teatrar, stora varuhus, simhallar, gym, med mera.
  • Alla resor i Saltås regi ska tills vidare undvikas
  • Privata resor görs under eget ansvar. Flera smittskyddsläkare avråder från resa utomlands närmaste året. Man bör också tänka på att läget i världen förändras mycket snabbt och att man kan bli fast på sin destination.

För att undvika att smitta andra:

  • Vid symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, ska man stanna hemma och undvika sociala kontakter. Behöver man söka vård, ska man kontakta 1177, och följa deras rekommendationer.
  • Avstå från besök där det kan finnas risk att man blir smittad eller smitta andra.

Saltå By följer fortlöpande utvecklingen och riktlinjerna kan komma att omprövas och revideras. Om smitta skulle uppstå på Saltå återkommer vi med uppdaterade riktlinjer.

 


Uppdaterad: 2020-03-16

Kontakt
  • Skolmiljö